Selecteer een pagina

Doorwerking in
het curriculum

De opbrengsten van de Academische Werkplaats Zelfgestuurd Leren voor Onderwijsprofessionals hebben hun uitwerking gehad bij de vormgeving van het vernieuwde curriculum. Zo zijn in min of meer chronologische volgorde de volgende nieuwe curriculumonderdelen ontworpen voor deeltijd- en voltijdstudenten door alle jaarlagen heen:

3-zelfsturing - 3-6-02-goedvanstart

Bij de deeltijd-verkort-studenten wordt, op verzoek van tweedejaars studenten, in het eerste blok van het eerste jaar een zelfgereguleerde module aangeboden genaamd Goed van Start. De studenten formuleren in deze module, aansluitend bij hun voorkennis en ervaring vanuit hun vooropleiding en professionele achtergrond, drie doelen. Deze doelen staan tien weken centraal in stage en studie. De studenten geven elkaar tussentijds feedback op de inhoud en formulering van de doelen, de activiteiten die ze inzetten om aan deze doelen te werken, en op de inhoud en ontwikkelkansen die in de eindpresentatie aan bod komen.

Er is voor studenten uit het eerste en tweede jaar een keuzemodule ontworpen die gebaseerd is op de masterclass ‘Zelfgestuurd leren voor onderwijsprofessionals’. Deze keuzemodule voor studenten stelt iets lagere eisen ten aanzien van de theorie, maar stelt hogere eisen ten aanzien van de opdrachten en uitvoering in de praktijk van het basisonderwijs. In de modulebeschrijving  en het beoordelingsmodel wordt zichtbaar wat de studenten hebben gedaan en wat er van de studenten gevraagd werd. Naast het maken van opdrachten, presenteerden de studenten hun resultaten bij de afronding van hun module. Een aantal voorbeelden, die met toestemming van studenten zijn opgenomen, vindt u hier.

  • Welke manier van begeleiden ‘scaffolding’ of ‘modelling’ past beter bij mij als leerkracht tijdens mijn instructie/uitleg?
  • Verbeteren van de zelfregulerende vaardigheden bij de cognitieve bovenkant van mijn groep (6 leerlingen) via Instructie, vraagstelling, begeleiding en reflectie, tijdens IPC, thema het brein. 
  • Balanceren tussen zelfsturing & kaders.

Ik heb zeker heel veel gehad aan de zelfevaluatietool, maar ik heb ook veel filmpjes bekeken van de masterclass van de academische werkplaats en dan kom je toch tot nieuwe inzichten en krijg je handvatten om verder te gaan.

Bij de minor die gelinkt is aan de Academische Werkplaats ‘Schrijven kun je leren’, koppelde een studente uit het derde jaar zelfregulatie aan dit thema. Zij ontwierp ook twee stappenplannen voor leerlingen én leerkrachten, die te vinden zijn bij ‘voorbeelden uit de basisschool praktijk’.  In dit filmpje vertelt zij over haar ervaringen met deze minor en met de module ‘Coachen en begeleiden’, die ze in haar laatste jaar volgde.

Ik wil niet alleen improviserend kunnen scaffolden. Dit wil ik vastleggen in mijn lesvoorbereidingen waardoor ik bewust nadenk voorafgaand aan de les hoe ik te werk ga.

Bij de ontwikkeling van het nieuwe curriculum van Iselinge Hogeschool heeft zelfsturing een grotere rol gekregen. Zo maken studenten hun keuzes inzichtelijk in een persoonlijke leerroute (PLR). In zo’n PLR is er binnen bepaalde kaders meer flexibilisering en keuze mogelijk. In de link kunt u lezen hoe zo’n proces naar een PLR tot stand kan komen. Zoals hierboven al is vermeld, is de studieloopbaanbegeleiding in het nieuwe curriculum veranderd naar studiecoaching, waarbij de student nog meer zelf de regie in handen krijgt. Door de studiecoach-groepen kleiner te maken, circa acht personen, kan er meer student-nabij gecoacht worden. In plaats van enkele 90 minuten werkgroepen voor studieloopbaanbegeleiding, worden nu vaker 45 minuten studiecoach check-ins geroosterd waar minder informatieoverdracht plaatsvindt, maar waar vaker contact is en sprake is van meer coaching en begeleiding op maat.

Bij de ontwikkeling van het nieuwe curriculum maken studenten hun keuzes inzichtelijk in een persoonlijke leerroute (PLR). In zo’n PLR is er binnen bepaalde kaders meer flexibilisering en keuze mogelijk. In het verlengde van deze keuze is de studieloopbaanbegeleiding in het nieuwe  curriculum veranderd in studiecoaching, waarbij de student nog meer zelf de regie krijgt.

In de nieuw ontworpen module Coachen en begeleiden voor studenten uit het derde en vierde jaar (en Deeltijd verkort 2) kwamen zelfregulatie en zelfsturing ook ruim aan bod. Ook hier werden de masterclass en zelfevaluatietool als bron gebruikt. In de modulebeschrijving, opbrengsten-beschrijving en het beoordelingsmodel wordt duidelijker hoe het proces van en de eisen aan de studenten er uit zagen.

Vanuit de themagroep rond zelfsturing is een achtergrond en gesprekspapier gemaakt dat gebruikt kan worden bij het ontwerpen van het nieuwe curriculum. Het is onderwerp van overleg om te bekijken hoe we het curriculum verder kunnen verbeteren.